Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net

กิจกรรมการวันเด็กแห่งชาติ 12 มกราคม 2562

DSC_0157

       โรงเรียนเทศบาลร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ได้จัดกิจกรรมงานวันเด็ก 2562 เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็ก สนใจในการเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนเด็ก และช่วยเหลือสงเคราะห์เด็กเป็นพิเศษ เพื่อให้เด็กและและเยาวชนยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เพื่อให้เด็กรู้จักหน้าที่ของตนและอยู่ในระเบียบวินัยอันดี และเพื่อเผยแพร่ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิของเด็ก

Read More »

มหาวิทยาลัยหอการค้ารุ่นที่ 28 (คณะเพื่อนครูจันจิรา วิเชียรเกื้อ)

IMG20190118081824

คณะเพื่อนคุณครูจันจิรา วิเชียรเกื้อ (มหาวิทยาลัยหอการค้า รุ่นที่ 28 ) มอบทุนการศึกษานักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษา โรงเรียนเทศบาล๑ (บ้านท่าตะเภา) จำนวน 18 ทุน รายชื่อผู้มอบทุนการศึกษา 1. นางอาภาจิตต์ สวนศิลปืพงศ์ จำนวน 2 ทุน 2. นางสาวมลฤดี ลิ้มประดิษฐานนท์ จำนวน 2 ทุน 3. นายสมบัติ ลิ่มสุวัฒนนาพงษ์ จำนวน 2 ทุน 4. นางสาวเอี่ยมรัตน์ ปฏิปทาพานิชย์ จำนวน 2 ทุน 5. คณะครู ป.4-ป.6 จำนวน 1 ทุน รายชื่อนักเรียนผู้รับทุน 1. ด.ญ.ณัฐนิชา รัตนจำนงค์ 2. ด.ญ.สุชวดี อาจวงศ์ 3. ด.ญ.อภิสฎา กล้าหาญ 4. ด.ช.กิตติภณ ฉิมชู 5. ด.ญ.จุฑามาศ …

Read More »

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สารในชีวิตประจำวัน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านท่าตะเภา)

บทคัดย่อสารในชีวิตประจำวัน

Read More »

กิจกรรมคริสต์มาส

DSC_0122

Read More »

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ โดยใช้แผนจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการใช้คำถาม เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล๑ (บ้านท่าตะเภา)

002-บทคัดย่อภาษาไทย แก้ไข R&D 28 ก.ค.

Read More »

การพัฒนาชุดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล๑ (บ้านท่าตะเภา)

บทคัดย่อเศรษฐกิจพอเพียง

Read More »

โครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น

DSC_0006

วันที่ 23 มกราคม  2561  เวลา 09.00 น. คณะกรรมการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น เข้าประเมิน โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านท่าตะเภา  ทั้งหมด มี 4 กิจกรรม เด่นๆ ดังนี้      1. กิจกรรมทักษะการออม    2. กิจกรรมส่งเสริมรายได้จากเกษตรพื้นฐาน    3. ส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิ่น    4. ส่งเสริมทักษะด้านอาชีพ[  

Read More »

นักเรียนรับทุนการศึกษา

12

วันจันทร์ที่ ๒๕ ธันวาคม  ๒๕๖๐ คุณณัฐกานต์ ครูศากยวงศ์  บุตรสาวของ นายจะเด็ด ครูศากยวงศ์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์นายกเทศมนตรีเมืองชุมพร พร้อมด้วยนายศรีชัย วีรนรพาณิช นายกเทศมนตรีเมืองชุมพร และ ผอ.อรุณี จุลมนต์ มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านท่าตะเภา) ระดับอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 22 ทุน ในนามโรงเรียน ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

Read More »

กิจกรรมวันคริสต์มาส ๖๐

13

หมวดภาษาต่างประเทศจัดกิจกรรมวันคริสต์มาส ๒๕๖๐ ให้กับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านท่าตะเภา)  ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐

Read More »

หอการค้าจังหวัดชุมพรมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน

21731339_392969717784368_2404235665158421605_n

หอการค้าจังหวัดชุมพรและชมรมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำโดยคุณสุพงศ์ เอื้ออารี ประธานหอการค้่าจังหวัดชุมพรและคณะมอบเงินสนับสนุนสถานศึกษา จำนวน 5,000 บาท โดยนายศรีชัย วีระนรพานิช นายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองชุมพร เป็นผู้รับมอบ  และมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนเรียนดี กิจกรรมเด่น จำนวน 20 ทุนๆ 500 บาท เป็นเงิน 10,000 บาท

Read More »