Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net

Uncategorized

ประกาศยกเลิกประกาศราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหาร ล่าสุด

Read More »

ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

Read More »

การพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เรื่อง ระบบร่างกายของมนุษย์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านท่าตะเภา)โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน

บทคัดย่อ-2 ระบบร่างกายมนุษย์

Read More »

โครงการเข้าค่ายฝึกอบรมพัฒนาแววนักวิทยาศาสตร์น้อย

DSC_0061

ชมภาพกิจกรรม [/ su_button]

Read More »

กิจกรรมการวันเด็กแห่งชาติ 12 มกราคม 2562

DSC_0157

       โรงเรียนเทศบาลร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ได้จัดกิจกรรมงานวันเด็ก 2562 เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็ก สนใจในการเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนเด็ก และช่วยเหลือสงเคราะห์เด็กเป็นพิเศษ เพื่อให้เด็กและและเยาวชนยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เพื่อให้เด็กรู้จักหน้าที่ของตนและอยู่ในระเบียบวินัยอันดี และเพื่อเผยแพร่ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิของเด็ก

Read More »

คนเก่งงานวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี ประจำปี ๒๕๕๙

ป.3

ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน ตอบปัญหาทางปลา ช่วงชั้นที่ ๑ ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง วัทยาเขตชุมพร ได้แก่                ๑ เด็กชายปัญญา  สินศักดิ์   ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓/๓                ๒ เด็กชายกิตติภณ   ฉิมชู   ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓/๓

Read More »