Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ฝ่ายประถม)

Et ullamcorper sollicitudin elit odio consequat mauris, wisi velit tortor semper vel feugiat dui, ultricies lacus. Congue mattis luctus, quam orci mi semper

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ โดยใช้แผนจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการใช้คำถาม เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล๑ (บ้านท่าตะเภา)

002-บทคัดย่อภาษาไทย แก้ไข R&D 28 ก.ค.

Read More »

การพัฒนาชุดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล๑ (บ้านท่าตะเภา)

บทคัดย่อเศรษฐกิจพอเพียง

Read More »

ประธานหอการค้าจังหวัดชุมพรมอบทุนการศึกษา

DSC_0459

     วันนี้ เวลา ๐๘.๓๐ น. หอการค้าจังหวัดชุมพรและชมรมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำโดย           ๑. คุณสุพงศ์ เอื้ออารี ประธานหอการค้่าจังหวัดชุมพร           ๒. คุณไพบูลย์ ลิ้มเลิศวาที รองประธานหอการค้าจังหวัดชุมพร           ๓. คุรประภาพรรณ ยุติธรรม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธนบุรีชุมพร           ๔. คุณจีระพา สาคร พยาบาลวิชาชีพศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์              ได้มอบเงินสนับสนุนสถานศึกษา จำนวน ๕,๐๐๐ บาท โดยนายศรีชัย วีระนรพานิช นายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองชุมพร เป็นผู้รับมอบ      มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนเรียนดี กิจกรรมเด่น …

Read More »

กีฬาสีอนุบาล ประจำปี ๒๕๖๐

21016036_385613108520029_4782214906211003443_o

กีฬาสีอนุบาล ประจำปี ๒๕๖๐ คณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียนระดับชั้นอนุบาล ได้จัดกิจกรรมกีฬาภายในระดับชั้นอนุบาล เพื่อความสามัคคี

Read More »

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐

DSC_0402

     วันนี้เวลา ๐๘.๓๐-๑๑.๓๐ น. โรงเรียนเทศบาล ๑(บ่านท่าตะเภา) ได้จัดกิจกรรมโครงการประชุมผู้ปกครอง ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่๖ โดยมี นายศรีชัย  วีรนรพานิช  นายกเทศบาลเมืองชุมพร          

Read More »

พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ปีการศึกษา ๒๕๕๙

16938581_308924392855568_6985378707646558598_n

พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ได้รับเกรียติจากนายศรีชัย วีระนรพานิช นายกเทศมนตรีเมืองชุมพร เป็นประธาน และ มอบวุฒิบัตรให้กับนักเรียนชั้นอนุบาลที่จบการศึกษา ขอบคุณคณะผู้บริหารจากเทศบาลเมืองชุมพร กองการศึกษา   คณะผู้บริหารโรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านท่าตะเภา) คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านที่ช่วยกันจัดกิจกรรม บัณฑิตน้อย ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่มาร่วมกิจกรรมกับทางโรงเรียน และไว้วางใจให้ลูกหลานเข้ามาเป็นลูกท่าตะเภาด้วนะครับ

Read More »

ทำตักบาตรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

DSC_0548

       วันนี้เวลา ๐๗.๐๐ น. นายศรีชัย วีระนรพานิช นายกเทศมนตรีเมืองชุมพร พร้อมคณะ ผู้บริหารโรงเรียน พนักงานครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านท่าตะเภา) ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อเป็นสิริมงคลต้อนรัปีใหม่ ๒๕๖๐

Read More »

รับทุนการศึกษาจากคุณยายถวิล บ่วงราชบพิตร

15724674_273195313095143_5615275524987998289_o

  วันนี้ เวลา ๐๘.๐๐ น. คุณยายถวิล บ่วงราชบพิตร ศิษย์เก่าโรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านท่าตะเภา) รุ่น พ.ศ.๒๔๙๒ มอบทุนการศึกษาเรียนดี ให้กับเด็กนักรียน จำนวน ๖ ทุนๆ ละ ๕๐๐ บาท นักเรียนที่ได้รับทุนได้แก่ ๑. ด.ญ.ขวัญจิรา ต็งประยูร ชั้นอนุบาล ๑/๒ ๒. ด.ช.ณัฐวุฒิ กงม้า ชั้นอนุบาล ๒/๑ ๓. ด.ญ.อารียา พอดี ชั้นป.๑/๒ ๔. ด.ช.ภาวัต เหล่าสุข ชั้น ป.๑/๓ ๕. ด.ญ.ประศิมา บำรุงสุข ชั้น ป.๕/๒ ๖. ด.ญ.ปนัดดา เทศพูก ชั้น ป.๖/๑

Read More »

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ครั้งที่ 66 ระนอง

S__9289799

        เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2559  โรงเรียนเทศบาล 1 (บ่านท่าตะเภา) ได้เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 66 ระนอง ได้ รางวัลชนะเลิศเหรียญทองอันดับ 1  จำนวน 3  รายได้  ได้แก่     1.  การแข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ระดับ ป.1-ป.6       2.  การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6     3. การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3     

Read More »

โครงการการจัดงานต่อต้านคอร์รัปชั่นประเทศไทย จังหวัดชุมพร

DSC_0592

                  เมื่อวันที่ ๙  ธันวาคม ๒๕๕๙  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านท่าตะเภา) ได้เข้าร่วมโครงการการจัดงานต่อต้านคอร์รัปชั่น ประเทศไทย จังหวัดชุมพร ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองชุมพร  ชั้นที่ ๓                                                 

Read More »