Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ฝ่ายประถม)

Et ullamcorper sollicitudin elit odio consequat mauris, wisi velit tortor semper vel feugiat dui, ultricies lacus. Congue mattis luctus, quam orci mi semper

ผลการจัดกิจกรรมแบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) โดยใช้สถานการณ์เป็นฐาน วิชาเคมี 1 เรื่องแบบจำลอง อะตอม สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการแก้ปัญหา

02บทคัดย่อ_ครูแอน เคมี

Read More »

ประกาศรับมัครนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2563

https://www.facebook.com/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%91-%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%B2-102721088000852/?modal=admin_todo_tour    

Read More »

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อหนังสือโรงเรียนเทศบาล๑ (บ้านท่าตะเภา)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อหน

Read More »

ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อหนังสือของโรงเรียนเทศบาล๑ (บ้านท่าตะเภา)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ประกาศประกวดราคาโครงการจัดซื้อหนังสือเรียน หนังสือเรียน 220 รายการ

Read More »

การพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เรื่อง ระบบร่างกายของมนุษย์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านท่าตะเภา)โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน

บทคัดย่อ-2 ระบบร่างกายมนุษย์

Read More »

โครงการเข้าค่ายฝึกอบรมพัฒนาแววนักวิทยาศาสตร์น้อย

DSC_0061

ชมภาพกิจกรรม [/ su_button]

Read More »

วันเด็กแห่งชาติ 11มค.2563

DSC_0109

[

Read More »

กิจกรรมวันครู 2563

DSCF6132

ชมภาพกิจกรรม [/ su_button]

Read More »

การพัฒนาทักษะกระบวนการกลุ่มและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง เพศศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

บทคัดย่อ _ เพศศึกษา

Read More »

การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการแบบสอดแทรก เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านท่าตะเภา)

002-บทคัดย่อภาษาไทย

Read More »