Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ฝ่ายประถม)

Et ullamcorper sollicitudin elit odio consequat mauris, wisi velit tortor semper vel feugiat dui, ultricies lacus. Congue mattis luctus, quam orci mi semper

การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการแบบสอดแทรก เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านท่าตะเภา)

002-บทคัดย่อภาษาไทย

Read More »

กิจกรรมการวันเด็กแห่งชาติ 12 มกราคม 2562

DSC_0157

       โรงเรียนเทศบาลร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ได้จัดกิจกรรมงานวันเด็ก 2562 เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็ก สนใจในการเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนเด็ก และช่วยเหลือสงเคราะห์เด็กเป็นพิเศษ เพื่อให้เด็กและและเยาวชนยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เพื่อให้เด็กรู้จักหน้าที่ของตนและอยู่ในระเบียบวินัยอันดี และเพื่อเผยแพร่ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิของเด็ก

Read More »

มหาวิทยาลัยหอการค้ารุ่นที่ 28 (คณะเพื่อนครูจันจิรา วิเชียรเกื้อ)

IMG20190118081824

คณะเพื่อนคุณครูจันจิรา วิเชียรเกื้อ (มหาวิทยาลัยหอการค้า รุ่นที่ 28 ) มอบทุนการศึกษานักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษา โรงเรียนเทศบาล๑ (บ้านท่าตะเภา) จำนวน 18 ทุน รายชื่อผู้มอบทุนการศึกษา 1. นางอาภาจิตต์ สวนศิลปืพงศ์ จำนวน 2 ทุน 2. นางสาวมลฤดี ลิ้มประดิษฐานนท์ จำนวน 2 ทุน 3. นายสมบัติ ลิ่มสุวัฒนนาพงษ์ จำนวน 2 ทุน 4. นางสาวเอี่ยมรัตน์ ปฏิปทาพานิชย์ จำนวน 2 ทุน 5. คณะครู ป.4-ป.6 จำนวน 1 ทุน รายชื่อนักเรียนผู้รับทุน 1. ด.ญ.ณัฐนิชา รัตนจำนงค์ 2. ด.ญ.สุชวดี อาจวงศ์ 3. ด.ญ.อภิสฎา กล้าหาญ 4. ด.ช.กิตติภณ ฉิมชู 5. ด.ญ.จุฑามาศ …

Read More »

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สารในชีวิตประจำวัน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านท่าตะเภา)

บทคัดย่อสารในชีวิตประจำวัน

Read More »

กิจกรรมคริสต์มาส

DSC_0122

Read More »

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ โดยใช้แผนจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการใช้คำถาม เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล๑ (บ้านท่าตะเภา)

002-บทคัดย่อภาษาไทย แก้ไข R&D 28 ก.ค.

Read More »

การพัฒนาชุดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล๑ (บ้านท่าตะเภา)

บทคัดย่อเศรษฐกิจพอเพียง

Read More »

ประธานหอการค้าจังหวัดชุมพรมอบทุนการศึกษา

DSC_0459

     วันนี้ เวลา ๐๘.๓๐ น. หอการค้าจังหวัดชุมพรและชมรมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำโดย           ๑. คุณสุพงศ์ เอื้ออารี ประธานหอการค้่าจังหวัดชุมพร           ๒. คุณไพบูลย์ ลิ้มเลิศวาที รองประธานหอการค้าจังหวัดชุมพร           ๓. คุรประภาพรรณ ยุติธรรม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธนบุรีชุมพร           ๔. คุณจีระพา สาคร พยาบาลวิชาชีพศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์              ได้มอบเงินสนับสนุนสถานศึกษา จำนวน ๕,๐๐๐ บาท โดยนายศรีชัย วีระนรพานิช นายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองชุมพร เป็นผู้รับมอบ      มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนเรียนดี กิจกรรมเด่น …

Read More »

กีฬาสีอนุบาล ประจำปี ๒๕๖๐

21016036_385613108520029_4782214906211003443_o

กีฬาสีอนุบาล ประจำปี ๒๕๖๐ คณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียนระดับชั้นอนุบาล ได้จัดกิจกรรมกีฬาภายในระดับชั้นอนุบาล เพื่อความสามัคคี

Read More »

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐

DSC_0402

     วันนี้เวลา ๐๘.๓๐-๑๑.๓๐ น. โรงเรียนเทศบาล ๑(บ่านท่าตะเภา) ได้จัดกิจกรรมโครงการประชุมผู้ปกครอง ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่๖ โดยมี นายศรีชัย  วีรนรพานิช  นายกเทศบาลเมืองชุมพร          

Read More »