Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ฝ่ายประถม)

Et ullamcorper sollicitudin elit odio consequat mauris, wisi velit tortor semper vel feugiat dui, ultricies lacus. Congue mattis luctus, quam orci mi semper

กีฬาสีอนุบาล ประจำปี ๒๕๖๐

21016036_385613108520029_4782214906211003443_o

กีฬาสีอนุบาล ประจำปี ๒๕๖๐ คณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียนระดับชั้นอนุบาล ได้จัดกิจกรรมกีฬาภายในระดับชั้นอนุบาล เพื่อความสามัคคี

Read More »

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐

DSC_0402

     วันนี้เวลา ๐๘.๓๐-๑๑.๓๐ น. โรงเรียนเทศบาล ๑(บ่านท่าตะเภา) ได้จัดกิจกรรมโครงการประชุมผู้ปกครอง ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่๖ โดยมี นายศรีชัย  วีรนรพานิช  นายกเทศบาลเมืองชุมพร          

Read More »

พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ปีการศึกษา ๒๕๕๙

16938581_308924392855568_6985378707646558598_n

พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ได้รับเกรียติจากนายศรีชัย วีระนรพานิช นายกเทศมนตรีเมืองชุมพร เป็นประธาน และ มอบวุฒิบัตรให้กับนักเรียนชั้นอนุบาลที่จบการศึกษา ขอบคุณคณะผู้บริหารจากเทศบาลเมืองชุมพร กองการศึกษา   คณะผู้บริหารโรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านท่าตะเภา) คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านที่ช่วยกันจัดกิจกรรม บัณฑิตน้อย ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่มาร่วมกิจกรรมกับทางโรงเรียน และไว้วางใจให้ลูกหลานเข้ามาเป็นลูกท่าตะเภาด้วนะครับ

Read More »

ทำตักบาตรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

DSC_0548

       วันนี้เวลา ๐๗.๐๐ น. นายศรีชัย วีระนรพานิช นายกเทศมนตรีเมืองชุมพร พร้อมคณะ ผู้บริหารโรงเรียน พนักงานครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านท่าตะเภา) ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อเป็นสิริมงคลต้อนรัปีใหม่ ๒๕๖๐

Read More »

รับทุนการศึกษาจากคุณยายถวิล บ่วงราชบพิตร

15724674_273195313095143_5615275524987998289_o

  วันนี้ เวลา ๐๘.๐๐ น. คุณยายถวิล บ่วงราชบพิตร ศิษย์เก่าโรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านท่าตะเภา) รุ่น พ.ศ.๒๔๙๒ มอบทุนการศึกษาเรียนดี ให้กับเด็กนักรียน จำนวน ๖ ทุนๆ ละ ๕๐๐ บาท นักเรียนที่ได้รับทุนได้แก่ ๑. ด.ญ.ขวัญจิรา ต็งประยูร ชั้นอนุบาล ๑/๒ ๒. ด.ช.ณัฐวุฒิ กงม้า ชั้นอนุบาล ๒/๑ ๓. ด.ญ.อารียา พอดี ชั้นป.๑/๒ ๔. ด.ช.ภาวัต เหล่าสุข ชั้น ป.๑/๓ ๕. ด.ญ.ประศิมา บำรุงสุข ชั้น ป.๕/๒ ๖. ด.ญ.ปนัดดา เทศพูก ชั้น ป.๖/๑

Read More »

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ครั้งที่ 66 ระนอง

S__9289799

        เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2559  โรงเรียนเทศบาล 1 (บ่านท่าตะเภา) ได้เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 66 ระนอง ได้ รางวัลชนะเลิศเหรียญทองอันดับ 1  จำนวน 3  รายได้  ได้แก่     1.  การแข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ระดับ ป.1-ป.6       2.  การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6     3. การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3     

Read More »

โครงการการจัดงานต่อต้านคอร์รัปชั่นประเทศไทย จังหวัดชุมพร

DSC_0592

                  เมื่อวันที่ ๙  ธันวาคม ๒๕๕๙  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านท่าตะเภา) ได้เข้าร่วมโครงการการจัดงานต่อต้านคอร์รัปชั่น ประเทศไทย จังหวัดชุมพร ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองชุมพร  ชั้นที่ ๓                                                 

Read More »

โครงการอบรมศึกษาดูงานเทศบาลจันทบุรี

DSC_0506

                        เมื่อวันที่ ๒๔ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙ คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองชุมพร ผอ.กองการศึกษา คณะผู้บริหารและพนักงานครูโรงเรียนฯ ได้ต้อนรับ ณะผู้บริหาร และพนักงานครูเทศบาลเมืองจันทบุรี ศึกษาดูงานโรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านท่าตะเภา)

Read More »

งานวันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี ๒๕๕๙

ป.3

        เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ ได้เข้าร่วมวันวิทนาศาสตร์ และเทคโนโลยี ประจำปี ๒๕๕๙  ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตร ชุมพร         ได้รับรางวัลดังต่อไปนี้      ๑. รางวัลชนะเลิศ ตอบปัญหาทางปลา ช่วงชั้นที่ ๑  ได้แก่ เด็กชายปัญญา สินศักดิ์ และเด็กชายกิตติภณ  ฉิมชู      ๒. รางวัลชนะเลิศ ตอบปัญหาทางปลา ช่วงชั้นที่ ๒ ได้แก้ เด็กหญิงวศินี  ปัตโนกิจ และ เด็กหญิงนวีนา  หอมละออ      ๓. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ตอบปัญหาทางปลา ช่วงชั้นที่ ๑ ไดแก่ เด็กชายณัฐวุฒิ องอาจ และเด็กหญิงกัญญารัตน์ วันสามง่าม   …

Read More »

รางวัลชนะเลิศการประกวดแข่งขัน วิจิตรตระการกรองร้อยพานรับน้ำพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา มหาราชินี ศรีแผ่นดิน ระดับประถมศึกษา

e3

นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๑ ( บ้านท่าตะเภา) ได้รับรางวัลชนะเลิศ  ระดับชาติ การประกวดแข่งขัน วิจิตรตระการกรองร้อยพานรับน้ำพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษามหาราชินี ศรีแผ่นดิน ระดับประถมศึกษา รับประทานถ้วยรางวัลจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ  ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพฯ                  เด็กหญิงวริศา ศรีชนะ ป.๕/๒, เด็กหญิงรุจิสา เปลี่ยนแก้ว ป.๕/๒, เด็กหญิงโชติกา รักษาภูมิ  ป.๖/๒ เด็กหญิงปณิศา  ทินแก้ว   ป.๖/๓ และ เด็กชายพีรพล พรหมภินันท์  ป.๖/๓   ผู้ฝึกซ้อม  นายธีระยุทธ  กิตตินภวัฒน์  รองผู้อำนวยการสถานศึกษา นางจันทนา  อัมพะวัน  ครูชำนาญการ

Read More »