Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ฝ่ายมัธยม)

กิจกรรมการวันเด็กแห่งชาติ 12 มกราคม 2562

DSC_0157

       โรงเรียนเทศบาลร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ได้จัดกิจกรรมงานวันเด็ก 2562 เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็ก สนใจในการเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนเด็ก และช่วยเหลือสงเคราะห์เด็กเป็นพิเศษ เพื่อให้เด็กและและเยาวชนยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เพื่อให้เด็กรู้จักหน้าที่ของตนและอยู่ในระเบียบวินัยอันดี และเพื่อเผยแพร่ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิของเด็ก

Read More »

มหาวิทยาลัยหอการค้ารุ่นที่ 28 (คณะเพื่อนครูจันจิรา วิเชียรเกื้อ)

IMG20190118081824

คณะเพื่อนคุณครูจันจิรา วิเชียรเกื้อ (มหาวิทยาลัยหอการค้า รุ่นที่ 28 ) มอบทุนการศึกษานักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษา โรงเรียนเทศบาล๑ (บ้านท่าตะเภา) จำนวน 18 ทุน รายชื่อผู้มอบทุนการศึกษา 1. นางอาภาจิตต์ สวนศิลปืพงศ์ จำนวน 2 ทุน 2. นางสาวมลฤดี ลิ้มประดิษฐานนท์ จำนวน 2 ทุน 3. นายสมบัติ ลิ่มสุวัฒนนาพงษ์ จำนวน 2 ทุน 4. นางสาวเอี่ยมรัตน์ ปฏิปทาพานิชย์ จำนวน 2 ทุน 5. คณะครู ป.4-ป.6 จำนวน 1 ทุน รายชื่อนักเรียนผู้รับทุน 1. ด.ญ.ณัฐนิชา รัตนจำนงค์ 2. ด.ญ.สุชวดี อาจวงศ์ 3. ด.ญ.อภิสฎา กล้าหาญ 4. ด.ช.กิตติภณ ฉิมชู 5. ด.ญ.จุฑามาศ …

Read More »

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สารในชีวิตประจำวัน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านท่าตะเภา)

บทคัดย่อสารในชีวิตประจำวัน

Read More »

กิจกรรมคริสต์มาส

DSC_0122

Read More »

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ โดยใช้แผนจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการใช้คำถาม เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล๑ (บ้านท่าตะเภา)

002-บทคัดย่อภาษาไทย แก้ไข R&D 28 ก.ค.

Read More »

การพัฒนาชุดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล๑ (บ้านท่าตะเภา)

บทคัดย่อเศรษฐกิจพอเพียง

Read More »

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560

21730920_392676907813649_3524584207145623800_n

ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม. 11) สหวิทยาเขตชุมพร 2 ณ โรงเรียนศรียาภัย และโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา  ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

Read More »

ประธานหอการค้าจังหวัดชุมพรมอบทุนการศึกษา

DSC_0459

     วันนี้ เวลา ๐๘.๓๐ น. หอการค้าจังหวัดชุมพรและชมรมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำโดย           ๑. คุณสุพงศ์ เอื้ออารี ประธานหอการค้่าจังหวัดชุมพร           ๒. คุณไพบูลย์ ลิ้มเลิศวาที รองประธานหอการค้าจังหวัดชุมพร           ๓. คุรประภาพรรณ ยุติธรรม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธนบุรีชุมพร           ๔. คุณจีระพา สาคร พยาบาลวิชาชีพศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์              ได้มอบเงินสนับสนุนสถานศึกษา จำนวน ๕,๐๐๐ บาท โดยนายศรีชัย วีระนรพานิช นายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองชุมพร เป็นผู้รับมอบ      มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนเรียนดี กิจกรรมเด่น …

Read More »

กิจกรรมประชาสัมพันธ์การจัดให้มีสภาเด็กและเยาวชน

21314734_390176124730394_1224053172373202859_n

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเข้ารับฟังการประชาสัมพันธ์การจัดให้มีสภาเด็กและเยาวชนจัดโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจัวหวัดชุมพร ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชน ณ โรงเรียนเทศบาล๑บ้านท่าตะเภา วันที่ 6 กันยายน 2560

Read More »

โครงการอบรมส่งเสริมประชาธิปไตยภาคประชาชน

21106467_387880218293318_6680825622237936716_n

โครงการอบรมส่งเสริมประชาธิปไตยภาคประชาชน นักเรียน ม.๔ – ๖ ร่วมโครงการอบรมส่งเสริมประชาธิปไตยภาคประชาชน ประจำปี ๒๕๖๐ วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐  ณ โรงแรมมรกตทวิน จ.ชุมพร

Read More »