Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ฝ่ายมัธยม)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อหนังสือเรียนของโรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านท่าตะเภา) จำนวน ๑๘๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อหนังสือ

Read More »

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ โครงการจัดซื้อหนังสือเรียน

ประกาศอาจประกวดราคาจัดซื้้

Read More »

โครงการจัดซื้อหนังสือขอโรงเรียนเทศบาล๑ (บ้านท่าตะเภา)

เอกสารประกวดราคาโครงการจัดซื้อหนังสือเรียน รายละเอียดคุณลักษณะหนังสือเรียน ตารางแสดงวงเงิน2564 ขอบเขตของงาน

Read More »

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน 38วัน

Read More »

ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลาง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ขอบเขตและรายละเอียดของงาน

Read More »

ประกาศราคาจ้างเหมาอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนภาคเรียนที่2/2563

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลาง ตารางแสดงวงเงิน รายการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนระดับ

Read More »

ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

Read More »

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน 100 วัน

คุณผู้ชนะประกาศหัวเรื่อง: การเสนอราคาจ้างเป็นจ้างเป็นเหมา

Read More »

ประกาศโรงเรียนเทศบาล๑ (บ้านท่าตะเภา)

   จ้างเหมาอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน 100 วันตามโครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านท่าตะเภา) ด้วยวิธีการทำงานของ (e-bidding) แจ้งเตือนรวมกลาง ตารางแสดง รายการอาหารสำหรับนักเรียนระดับ  

Read More »

ผลการจัดกิจกรรมแบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) โดยใช้สถานการณ์เป็นฐาน วิชาเคมี 1 เรื่องแบบจำลอง อะตอม สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการแก้ปัญหา

02บทคัดย่อ_ครูแอน เคมี

Read More »