Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net

ข่าวสารสำหรับครู-อาจารย์

การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการแบบสอดแทรก เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านท่าตะเภา)

002-บทคัดย่อภาษาไทย

Read More »

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สารในชีวิตประจำวัน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านท่าตะเภา)

บทคัดย่อสารในชีวิตประจำวัน

Read More »

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ โดยใช้แผนจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการใช้คำถาม เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล๑ (บ้านท่าตะเภา)

002-บทคัดย่อภาษาไทย แก้ไข R&D 28 ก.ค.

Read More »

การพัฒนาชุดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล๑ (บ้านท่าตะเภา)

บทคัดย่อเศรษฐกิจพอเพียง

Read More »

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

001 บทคัดย่อ รายงานการพัฒนาการศึกษาการแสดงท้องถิ่น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่องชุมพรแอ่นฟ้า กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฎศิลป์ โรงเรียนเทศบาล๑ (บ้านท่าตะเภา) ปีที่วิจัย 2560 001บทคัดย่อ ผลการใช้ชุดการสอน เรื่อง เพศศึกษา วิชาสุขศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านท่าตะเภา) ของนายเดชา ด้วงปราง ปีที่วิจัย 2560 002บทคัดย่อ 7 ขั้น  การพัฒนาความสามารถด้านการคิด วิเคราะห์ เรื่อง ระบบร่างกายของมนุษย์ โดยใช้รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านท่าตะเภา) ของนายเดชา  ด้วงปราง ปีที่วิจัย 2559 001 บทคัดย่อ  การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับดนตรี  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ของ สิบเอกหญิงธัญรดา   ด้วงปราง ปีที่วิจัย 2559 002 บทคัดย่อ การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยผสมผสานรูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติ …

Read More »

การบริหารจัดการเวลาเรียนของสถานศึกษา

หนังสือ ด่วนที่สุด  มท.๐๘๑๖.๓/๒๔๖๐  ลว. ๒๔ พ.ย.๕๙ เรื่อง การบริหารจัดการเวลาเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ และการบริหารจัดการเวลาเรียนภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ -๓ ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

Read More »

การคัดเลือกครูผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี ๒๕๕๙

การคัดเลือกครูผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี ๒๕๕๙

Read More »

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น

คำรับรองการปฏิบัติราชการรายบุคคล แบบประเมินผลการปฏิบัติงานราชการ

Read More »

สำรวจรายชื่อผู้ประสงค์เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาก่อนแต่งตั้งฯ งบประมาณ ๒๕๖๐

 

Read More »

กำหนดส่งผลงานทางวิชาการฯ รอบเดือนเมษายน ๒๕๕๙

Read More »