Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net

คนเก่งของเรา

การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.๑ – ๓

15675773_271281073286567_7513864567344443677_o

รางวัลชนะเลิศการแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.๑ – ๓ ประกอบด้วย ๑. เด็กชายณพัสกร    บูรณะคาม ๒. เด็กชายนัทธวัฒน์    ศรีห์ยัน ๓. เด็กหญิงฟ้าใส    เสียมศักดิ์ ๔. เด็กหญิงวริศรา    ศรีชนะ ๕. เด็กหญิงพิมพ์พรรณ    ศรีอุทัย ๖. เด็กหญิงปรียาภรณ์    มานะคิด ผู้ควบคุมและผู้ฝึกสอน ๑. นายธีระยุทธ    กิตตินภวัฒน์ ๒. นางจันทนา    อัมพะวัน ๓. นางสาวปัญฑ์ชนิต    พุ่มแตงอ่อน

Read More »

รางวัลเหรียญทองอันดับ 1 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6

S__434258

  ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1  การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 งานศิปลหัตกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 66  ระนอง  ได้แก่    1. เด็กหญิงรุจิสา  เปลี่ยนแก้ว ป.5/2    2. เด็กหญิงวริศา  ศรีชนะ ป.5/2    3. เด็กหญิงโชติกา  รักษาภูมิ ป.6/2    4. เด็กหญิงอำไพพรรณ  จงรักษ์ ป.6/2    5. เด็กหญิงธิดารัตน์  น้องพงษ์  ป.6/3    6. เด็กชายพีรพล  พรหมภินันต์ ป.6/3

Read More »

รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่ง

S__9289799

                                            ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ระดับ ป.1-ป.6 การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที 66 ระนอง    ได้แก่เด็กชาย เด็กชายณัฐกรณ์  ทองขาว ชั้นประถมศึกษาปีที่6/2   

Read More »

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์

ป.6

  ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน ตอบปัญหาทางปลา ช่วงชั้นที่ ๒ ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง วัทยาเขตชุมพร ได้แก่               ๑ เด็กหญิงวศฺนี  อัตโนกิจ     ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๑                ๒ เด็กชายนวีนา หอมละออ   ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๑

Read More »

คนเก่งงานวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี ประจำปี ๒๕๕๙

ป.3

ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน ตอบปัญหาทางปลา ช่วงชั้นที่ ๑ ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง วัทยาเขตชุมพร ได้แก่                ๑ เด็กชายปัญญา  สินศักดิ์   ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓/๓                ๒ เด็กชายกิตติภณ   ฉิมชู   ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓/๓

Read More »

รางวัลชนะเลิศการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

85922

รางวัลชนะเลิศ การประกวดโครงงาน ประเภทโครงงานทดลองหรือสำรวจ  ช่วงชั้นที่ ๔ ในงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี ๒๕๕๙ ณ สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร    ประกอบด้วย ๑. นายอนุพงศ์           ชำนาญกิจ ๒. นางสาวพิมพ์พิมล  สุขใหญ่  ๓. นางสาวนัฐฌา       หยีดน้อย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๑ ผู้ฝึกซ้อม  ครูศิริรัตน์  ว่องทั่ง และครูพนิดา  ไทยนุกูล

Read More »

รางวัลชนะเลิศการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

85953

รางวัลชนะเลิศ การประกวดโครงงาน ประเภทโครงงานนวัตกรรม เทคโนโลยี คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ ช่วงชั้นที่ ๓ ในงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี ๒๕๕๙ ณ สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร   ประกอบด้วย ๑. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  ทองรักษ์ ๒. เด็กหญิงปาณิศรา    ชูกรณ์ ๓. เด็กหญิงปรียาภรณ์  มานะคิด นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๑ ผู้ฝึกซ้อม  ครูกัญญา  สายน้อยและครูปิยเนตร   คงตรีแก้ว

Read More »

เด็กหญิงรัชฎาภรณ์ ทองรักษ์

246221

รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ ในการแข่งขันทักษะวิชาการระดับภาคใต้ "หาดใหญ่วิชาการ" ปีการศึกษา ๒๕๕๙

Read More »

รางวัลชนะเลิศการประกวดแข่งขันฯ

e2

รางวัลชนะเลิศการประกวดแข่งขัน วิจิตรตระการกรองร้อยพานรับน้ำพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา มหาราชินี ศรีแผ่นดิน วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙  เด็กหญิงวริศา ศรีชนะ ป.๕/๒ เด็กหญิงรุจิสา เปลี่ยนแก้ว ป.๕/๒ เด็กหญิงโชติกา รักษาภูมิ  ป.๖/๒ เด็กหญิงปณิศา  ทินแก้ว   ป.๖/๓ เด็กชายพีรพล พรหมภินันท์  ป.๖/๓          

Read More »