Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net

Monthly Archives: February 2019

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการใช้โปรแกรม SketchUp สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการใช้โปรแกรม SketchUp  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านท่าตะเภา) จังหวัดชุมพร โดย นางสาวขวัญเรือน  พวงพันธ์ บทคัดย่อ การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน ม.3

Read More »

รายงานผลการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์ เวิร์ด 2013 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

รายงานผลการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง  การใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด 2013  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนเทศบาล ๑  (บ้านท่าตะเภา) จังหวัดชุมพร โดย  นางสาวขวัญเรือน   พวงพันธ์ บทคัดย่อรายงานผลการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน ม.1

Read More »