Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

001 บทคัดย่อ รายงานการพัฒนาการศึกษาการแสดงท้องถิ่น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่องชุมพรแอ่นฟ้า กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฎศิลป์ โรงเรียนเทศบาล๑ (บ้านท่าตะเภา) ปีที่วิจัย 2560

001บทคัดย่อ ผลการใช้ชุดการสอน เรื่อง เพศศึกษา วิชาสุขศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านท่าตะเภา) ของนายเดชา ด้วงปราง ปีที่วิจัย 2560

002บทคัดย่อ 7 ขั้น  การพัฒนาความสามารถด้านการคิด วิเคราะห์ เรื่อง ระบบร่างกายของมนุษย์ โดยใช้รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านท่าตะเภา) ของนายเดชา  ด้วงปราง ปีที่วิจัย 2559

001 บทคัดย่อ  การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับดนตรี  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ของ สิบเอกหญิงธัญรดา   ด้วงปราง ปีที่วิจัย 2559

002 บทคัดย่อ การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยผสมผสานรูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติ ร่วมกับเทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน เพื่อเสริมสร้างทักษะปฏิบัติดนตรีสากลตามความถนัด กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ของ สิบเอกหญิงธัญรดา ด้วงปราง ปีที่วิจัย 2558

001 บทคัดย่อ    ผลการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ชุด Interesting Chumphon   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านท่าตะเภา) รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2    (อ 21102)   ของครูภิญญดา ศรีศักดิ์นา 

001 บทคัดย่อ    การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง ไขความลับเซลล์และชีวิตพืชโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E)  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ของครูกัญญา  สายน้อย

002 บทคัดย่อ   การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ของครูกัญญา  สายน้อย

001 บทคัดย่อ  การพัฒนาชุดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4    โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านท่าตะเภา) ของครูปราโมช  แก้วเกิด

002 บทคัดย่อ  การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้สาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคมโดยเทคนิคการใช้คำถาม เพื่อส่งเสริมการคิด  วิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านท่าตะเภา) ของครูปราโมช  แก้วเกิด

About admin