Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net
17626296_317402192007788_1978867558061248718_n

มอบประกาศนียบัตร นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๙

17553850_317402875341053_6481311062387518394_n

ทางโรงเรียนจัดให้มีการมอบใบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖ เพื่อบ่งบอกถึงสถานภาพการสำเร็จการศึกษาของตนเองที่ทำให้เกิดความภาคภูมิใจ
และใช้เป็นเอกสารหลักฐานในการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพได้
“ผู้ที่มุ่งหวังความดีและความเจริญมั่นคงในชีวิตจะต้องไม่ละเลยการศึกษา ความรู้ที่จะศึกษามี ๓ ส่วนคือ ความรู้วิชาการ ความรู้ปฏิบัติการ และความรู้คิดอ่านตามเหตุผลความเป็นจริง
อีกประการหนึ่งจะต้องมีความจริงใจและบริสุทธิ์ใจไม่ว่าในงาน ในผู้ร่วมงาน หรือในการรักษาระเบียบแบบแผนความดีงามความถูกต้องทุกอย่าง
ประการที่สามต้องฝึกฝนให้มีความหนักแน่นทั้งภายในใจ ในคำพูด” 
พระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชที่ได้พระราชทานเกี่ยวกับการศึกษา

ชมภาพกิจกรรม

About admin