Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการใช้โปรแกรม SketchUp สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการใช้โปรแกรม SketchUp  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านท่าตะเภา) จังหวัดชุมพร โดย นางสาวขวัญเรือน  พวงพันธ์

บทคัดย่อ การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน ม.3

About admin