Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net

เลือกประธานนักเรียน

13914107_193494024398606_2010031166969860100_o

Read More »

เด็กหญิงรัชฎาภรณ์ ทองรักษ์

246221

รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ ในการแข่งขันทักษะวิชาการระดับภาคใต้ "หาดใหญ่วิชาการ" ปีการศึกษา ๒๕๕๙

Read More »

คณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเดินรณรงค์ ๗ สิงหาลงประชามติ ในวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๙

1470633301157

Read More »

ใบแจ้งชำระเงินค่าธรรมเนียมใบประกอบวิชาชีพครู

Read More »

การต่อใบประกอบวิชาชีพครู

Read More »

รางวัลชนะเลิศการประกวดแข่งขัน วิจิตรตระการกรองร้อยพานรับน้ำพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา มหาราชินี ศรีแผ่นดิน ระดับประถมศึกษา

e3

นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๑ ( บ้านท่าตะเภา) ได้รับรางวัลชนะเลิศ  ระดับชาติ การประกวดแข่งขัน วิจิตรตระการกรองร้อยพานรับน้ำพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษามหาราชินี ศรีแผ่นดิน ระดับประถมศึกษา รับประทานถ้วยรางวัลจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ  ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพฯ                  เด็กหญิงวริศา ศรีชนะ ป.๕/๒, เด็กหญิงรุจิสา เปลี่ยนแก้ว ป.๕/๒, เด็กหญิงโชติกา รักษาภูมิ  ป.๖/๒ เด็กหญิงปณิศา  ทินแก้ว   ป.๖/๓ และ เด็กชายพีรพล พรหมภินันท์  ป.๖/๓   ผู้ฝึกซ้อม  นายธีระยุทธ  กิตตินภวัฒน์  รองผู้อำนวยการสถานศึกษา นางจันทนา  อัมพะวัน  ครูชำนาญการ

Read More »

รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓

246221

รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓          เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  ทองรักษ์ ม.๒/๑ ผู้ฝึกสอน   นางสมลักษณ์  ธรรมวิชิต  ครูชำนาญการพิเศษ  

Read More »

รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การประกวดแข่งขันงานประดิษฐ์ร้อยมาลัย ระดับชั้น ม.๑ – ๓

k3

     เด็กหญิงพิมพ์พรรณ  ศรีอุทัย ม๒/๑, เด็กหญิงวริศรา  ศรีชนะ  ม.๒/๑ , เด็กหญิงฟ้าใส  เสียมศักดิ์  ม.๒/๑ ผู้ฝึกซ้อม  นายธีระยุทธ  กิตตินภวัฒน์   รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

Read More »

รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การประกวดแข่งขันงานประดิษฐ์ร้อยมาลัย ระดับชั้น ป.๔-๖

m2

   เด็กหญิงรุจิสา เปลี่ยนแก้ว ป.๕/๒  เด็กหญิงโชติกา รักษาภูมิ  ป.๖/๒  เด็กหญิงอำไพพรรณ  จงรักษ์  ป.๖/๒  ผู้ฝึกซ้อม  นายธีระยุทธ  กิตตินภวัฒน์   รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

Read More »

รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ งานประดิษฐ์จากใบตอง ระดับชั้น ป.๔-๖

g3

  รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ งานประดิษฐ์จากใบตอง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ จากการแข่งขันทักษะวิชาการ " หาดใหญ่่วิชาการ" ระดับภาคใต้ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ เทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา   เด็กหญิงวริศา ศรีชนะ ป.๕/๒ , เด็กหญิงปณิศา  ทินแก้ว   ป.๖/๓, เด็กชายพีรพล พรหมภินันท์  ป.๖/๓ ผู้ฝึกซ้อม  นายธีระยุทธ  กิตตินภวัฒน์  รองผู้อำนวยการสถานศึกษา  นางจันทนา  อัมพะวัน  ครูชำนาญการ  

Read More »