Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น

คำรับรองการปฏิบัติราชการรายบุคคล แบบประเมินผลการปฏิบัติงานราชการ

Read More »

มุฑิตาจิต “ครูธนกร ซุ่ยยัง”

ta

โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านท่าตะเภ) ได้จัดกิจกรรมแสดง มุฑิตาจิต แด่ ครูธนกร ซุ่ยยัง ณ หอประชุมบ้านท่าตะเภา วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๙  

Read More »

โครงการอบรมส่งเสริมประชาธิปไตยภาคประชาชน

IMG20160907120048

คณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วมโครงการอบรมส่งเสริมประชาธิปไตยภาคประชาชน วันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ โรงแรมชุมพรการ์เดนส์     

Read More »

ต้อนรับโรงเรียนบ้านแม่เหียะ จังหวัดเชียงใหม่

2b

คณะครูโรงเรียนบ้านแม่เหียะจังหวัดเชียงใหม่ได้มาทัศนศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด(ทูบีนัมเบอร์วัน) ปี ๒๕๕๙

Read More »

มอบเกียรติบัตร

มอบเหรียณ

เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๙  โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านท่าตะเภา) ได้ทำพิธีมอบเหรียญและเกียรติบัตร แก่ครูและนักเรียน  กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ในการแข่งขันงานวันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี ๒๕๕๙ ณ สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ วันที่ ๑๘ – ๑๙ สิงหาคม ๕๙ กลุ่มสาระภาษาไทย ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๒ ณ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๕๙          

Read More »

การแข่งขันกีฬาภายใน “นางฟ้าเกมส์”

14054969_203417550072920_2054900711866492994_n

การแข่งขันกีฬาภายใน โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านท่าตะเภา) ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙

Read More »

การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา อปท.

13934631_199639817117360_2095295920130337119_n

โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านท่าตะเภา) รับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขององค์กรประครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ วันพฤหัสบดี ที่ ๑๘  สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมศรีตรัง

Read More »

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์

ป.6

  ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน ตอบปัญหาทางปลา ช่วงชั้นที่ ๒ ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง วัทยาเขตชุมพร ได้แก่               ๑ เด็กหญิงวศฺนี  อัตโนกิจ     ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๑                ๒ เด็กชายนวีนา หอมละออ   ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๑

Read More »

คนเก่งงานวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี ประจำปี ๒๕๕๙

ป.3

ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน ตอบปัญหาทางปลา ช่วงชั้นที่ ๑ ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง วัทยาเขตชุมพร ได้แก่                ๑ เด็กชายปัญญา  สินศักดิ์   ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓/๓                ๒ เด็กชายกิตติภณ   ฉิมชู   ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓/๓

Read More »

งานวันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี ๒๕๕๙

ป.3

        เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ ได้เข้าร่วมวันวิทนาศาสตร์ และเทคโนโลยี ประจำปี ๒๕๕๙  ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตร ชุมพร         ได้รับรางวัลดังต่อไปนี้      ๑. รางวัลชนะเลิศ ตอบปัญหาทางปลา ช่วงชั้นที่ ๑  ได้แก่ เด็กชายปัญญา สินศักดิ์ และเด็กชายกิตติภณ  ฉิมชู      ๒. รางวัลชนะเลิศ ตอบปัญหาทางปลา ช่วงชั้นที่ ๒ ได้แก้ เด็กหญิงวศินี  ปัตโนกิจ และ เด็กหญิงนวีนา  หอมละออ      ๓. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ตอบปัญหาทางปลา ช่วงชั้นที่ ๑ ไดแก่ เด็กชายณัฐวุฒิ องอาจ และเด็กหญิงกัญญารัตน์ วันสามง่าม   …

Read More »