Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net

โครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน โรงเรียนเทศบาล๑ (บ้านท่าตะเภา)

ขอบเขตรายละเอียดงานจ้างเหมาประกอบอาหารก ตารางแสดงวงเงิน รายงานการพิจารณากำหนดราคากลาง งานจ้างเหม

Read More »

การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการแบบสอดแทรก เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านท่าตะเภา)

002-บทคัดย่อภาษาไทย

Read More »

ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อหนังสือเรียนของโรงเรียนเทศบาล๑ (บ้านท่าตะเภา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศโรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านท่าตะเภา) เรื่อ เอกสารประกวดราคา โครงการจัดซื้อหนังสือเร ตารางแสดงวงเงิน รายการหนังสือ ประจำปีการศึกษา 2562  

Read More »

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการใช้โปรแกรม SketchUp สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการใช้โปรแกรม SketchUp  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านท่าตะเภา) จังหวัดชุมพร โดย นางสาวขวัญเรือน  พวงพันธ์ บทคัดย่อ การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน ม.3

Read More »

รายงานผลการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์ เวิร์ด 2013 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

รายงานผลการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง  การใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด 2013  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนเทศบาล ๑  (บ้านท่าตะเภา) จังหวัดชุมพร โดย  นางสาวขวัญเรือน   พวงพันธ์ บทคัดย่อรายงานผลการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน ม.1

Read More »

กิจกรรมการวันเด็กแห่งชาติ 12 มกราคม 2562

DSC_0157

       โรงเรียนเทศบาลร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ได้จัดกิจกรรมงานวันเด็ก 2562 เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็ก สนใจในการเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนเด็ก และช่วยเหลือสงเคราะห์เด็กเป็นพิเศษ เพื่อให้เด็กและและเยาวชนยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เพื่อให้เด็กรู้จักหน้าที่ของตนและอยู่ในระเบียบวินัยอันดี และเพื่อเผยแพร่ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิของเด็ก

Read More »

มหาวิทยาลัยหอการค้ารุ่นที่ 28 (คณะเพื่อนครูจันจิรา วิเชียรเกื้อ)

IMG20190118081824

คณะเพื่อนคุณครูจันจิรา วิเชียรเกื้อ (มหาวิทยาลัยหอการค้า รุ่นที่ 28 ) มอบทุนการศึกษานักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษา โรงเรียนเทศบาล๑ (บ้านท่าตะเภา) จำนวน 18 ทุน รายชื่อผู้มอบทุนการศึกษา 1. นางอาภาจิตต์ สวนศิลปืพงศ์ จำนวน 2 ทุน 2. นางสาวมลฤดี ลิ้มประดิษฐานนท์ จำนวน 2 ทุน 3. นายสมบัติ ลิ่มสุวัฒนนาพงษ์ จำนวน 2 ทุน 4. นางสาวเอี่ยมรัตน์ ปฏิปทาพานิชย์ จำนวน 2 ทุน 5. คณะครู ป.4-ป.6 จำนวน 1 ทุน รายชื่อนักเรียนผู้รับทุน 1. ด.ญ.ณัฐนิชา รัตนจำนงค์ 2. ด.ญ.สุชวดี อาจวงศ์ 3. ด.ญ.อภิสฎา กล้าหาญ 4. ด.ช.กิตติภณ ฉิมชู 5. ด.ญ.จุฑามาศ …

Read More »

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สารในชีวิตประจำวัน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านท่าตะเภา)

บทคัดย่อสารในชีวิตประจำวัน

Read More »

กิจกรรมคริสต์มาส

DSC_0122

Read More »

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ โดยใช้แผนจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการใช้คำถาม เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล๑ (บ้านท่าตะเภา)

002-บทคัดย่อภาษาไทย แก้ไข R&D 28 ก.ค.

Read More »