Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net

โครงการมัคคุเทศก์น้อย

16939511_305438449870829_8231373822100238263_n

โครงการมัคคุเทศก์น้อยเป็นกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะการฟัง – พูด ภาษาอังกฤษเพื่อแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวนักเรียนเกิดความมั่นใจ กล้าแสดงออกและปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนรักและหวงแหนในทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดชุมพร

Read More »

ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม.๓ และ ม.๖

16797481_302167426864598_82571494105468456_o

โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านท่าตะเภา) จัดกิจกรรม "ปัจฉิมนิเทศ" ให้กับนักเรียนที่กำลังจะจบการศึกษา กิจกรรมวันนี้ เต็มไปด้วยความรัก ความผูกพันของเราชาว "ฟ้า-เหลือง" ระหว่าง ครู-ศิษย์ พี่-น้อง เพื่อเป็นการอำลาและแสดงความรักความผูกพัน พร้อมให้กำลังใจในการเดินทางไปสู่เส้นทางชีวิตที่ต่างคนต่างเลือก  เลือกที่จะศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพต่อไป

Read More »

บรรยากาศโรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านท่าตะเภา)

16992497_305451566536184_2839746325610593996_o

โรงเรียนเทศบาล๑(บ้านท่าตะเภา) สังกัดเทศบาลเมืองชุมพร มีบรรยากาศของโรงเรียนเป็นสภาวะอันเกิดจากการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน

Read More »

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือโรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านท่าตะเภา)

16601814_294752554272752_3261121738025824063_o

กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 1 กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 2 กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 3 กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 4 กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 5 กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 6  

Read More »

ร้อยวันรำลึก ผนึกร้อยดวงใจ

1011

วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายศรีชัย วีระนรพานิช นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองชุมพร กองสาธารณสุขเทศบาลเมืองชุมพร คณะผู้บริหาร พนักงานครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านท่าตะเภา) ได้จัดทำโครงการ "๑๐๐ วันรำลึกผนึกร้อยดวงใจ" ณ โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านท่าตะเภา)

Read More »

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

001 บทคัดย่อ รายงานการพัฒนาการศึกษาการแสดงท้องถิ่น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่องชุมพรแอ่นฟ้า กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฎศิลป์ โรงเรียนเทศบาล๑ (บ้านท่าตะเภา) ปีที่วิจัย 2560 001บทคัดย่อ ผลการใช้ชุดการสอน เรื่อง เพศศึกษา วิชาสุขศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านท่าตะเภา) ของนายเดชา ด้วงปราง ปีที่วิจัย 2560 002บทคัดย่อ 7 ขั้น  การพัฒนาความสามารถด้านการคิด วิเคราะห์ เรื่อง ระบบร่างกายของมนุษย์ โดยใช้รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านท่าตะเภา) ของนายเดชา  ด้วงปราง ปีที่วิจัย 2559 001 บทคัดย่อ  การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับดนตรี  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ของ สิบเอกหญิงธัญรดา   ด้วงปราง ปีที่วิจัย 2559 002 บทคัดย่อ การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยผสมผสานรูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติ …

Read More »

ทำตักบาตรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

DSC_0548

       วันนี้เวลา ๐๗.๐๐ น. นายศรีชัย วีระนรพานิช นายกเทศมนตรีเมืองชุมพร พร้อมคณะ ผู้บริหารโรงเรียน พนักงานครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านท่าตะเภา) ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อเป็นสิริมงคลต้อนรัปีใหม่ ๒๕๖๐

Read More »

รับทุนการศึกษาจากคุณยายถวิล บ่วงราชบพิตร

15724674_273195313095143_5615275524987998289_o

  วันนี้ เวลา ๐๘.๐๐ น. คุณยายถวิล บ่วงราชบพิตร ศิษย์เก่าโรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านท่าตะเภา) รุ่น พ.ศ.๒๔๙๒ มอบทุนการศึกษาเรียนดี ให้กับเด็กนักรียน จำนวน ๖ ทุนๆ ละ ๕๐๐ บาท นักเรียนที่ได้รับทุนได้แก่ ๑. ด.ญ.ขวัญจิรา ต็งประยูร ชั้นอนุบาล ๑/๒ ๒. ด.ช.ณัฐวุฒิ กงม้า ชั้นอนุบาล ๒/๑ ๓. ด.ญ.อารียา พอดี ชั้นป.๑/๒ ๔. ด.ช.ภาวัต เหล่าสุข ชั้น ป.๑/๓ ๕. ด.ญ.ประศิมา บำรุงสุข ชั้น ป.๕/๒ ๖. ด.ญ.ปนัดดา เทศพูก ชั้น ป.๖/๑

Read More »

รับทุนการศึกษาจากหอการค้าจังหวัดชุมพร

DSC_0404

       วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายกิตติ กิตติชนม์ธวัช ประธานหอการค้่าจังหวัดชุมพร และคณะ ได้มอบทุนการศึกษา ๕ ทุนๆ ละ ๑,๐๐๐ บาท ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา และมองไข่ไก่ จำนวน ๙๐๐ ฟอง เพื่อเข้าโครงการอาหารกลางวันให้่แก่เด็กนักเรียน   รายชื่อผู้รับทุน ได้แก่ ๑. เด็กชายวิศวะ วงศ์สุวัฒน์ ชั้น ม.๑     ๒. เด็กชายสาโรจน์ นุ่นมา ชั้น ม.๒ ๓. เด็กชายนรพนธ์ ศรีงาม ชั้น ม.๓ ๔.นายวัชราวุฒิ  นาคสังข์ ชั้น ม.๔ ๕. น.ส.กนกวรรณ ลือชัย ชั้น ม.๕  

Read More »

เทศบาลเมืองหัวหินดูงานโรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านท่าตะเภา)

DSC_0168

            เมื่อวันที่  ๒๘  ธันวาคม ๒๕๕๙ เทศบาลเมืองหัวหิน โดยรองนายกฯและคณะ ได้มาศึกษาดูงาน การบริหารจัดการการเรียนการสอน  ด้านกรรมการสถานศึกษา และด้านต่างๆ ของโรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านท่าตะเภา)      

Read More »