Breaking News
Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net

รางวัลเหรียญทองอันดับ 1 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6

S__434258

  ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1  การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 งานศิปลหัตกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 66  ระนอง  ได้แก่    1. เด็กหญิงรุจิสา  เปลี่ยนแก้ว ป.5/2    2. เด็กหญิงวริศา  ศรีชนะ ป.5/2    3. เด็กหญิงโชติกา  รักษาภูมิ ป.6/2    4. เด็กหญิงอำไพพรรณ  จงรักษ์ ป.6/2    5. เด็กหญิงธิดารัตน์  น้องพงษ์  ป.6/3    6. เด็กชายพีรพล  พรหมภินันต์ ป.6/3

Read More »

รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่ง

S__9289799

                                            ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ระดับ ป.1-ป.6 การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที 66 ระนอง    ได้แก่เด็กชาย เด็กชายณัฐกรณ์  ทองขาว ชั้นประถมศึกษาปีที่6/2   

Read More »

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ครั้งที่ 66 ระนอง

S__9289799

        เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2559  โรงเรียนเทศบาล 1 (บ่านท่าตะเภา) ได้เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 66 ระนอง ได้ รางวัลชนะเลิศเหรียญทองอันดับ 1  จำนวน 3  รายได้  ได้แก่     1.  การแข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ระดับ ป.1-ป.6       2.  การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6     3. การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3     

Read More »

พิธีทักขิณานุปทาน กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

15590527_270474403367234_4625693012528291049_n

         คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองชุมพร  คณะผู้บริหารโรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านท่าตะเภา)   หัวหน้าระดับชั้นอนุบาล ประถม มัธยม   ร่วมพิธีทักขิณานุปทาน พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์   ณ ปะรำพิธี บริเวณสวนอาภากรเกียรติวงศ์ สวนสาธารณะ เทศบาลเมืองชุมพร  เมื่อวัน จันทร์ ที่ 19 ธันวาคม 2559

Read More »

โครงการการจัดงานต่อต้านคอร์รัปชั่นประเทศไทย จังหวัดชุมพร

DSC_0592

                  เมื่อวันที่ ๙  ธันวาคม ๒๕๕๙  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านท่าตะเภา) ได้เข้าร่วมโครงการการจัดงานต่อต้านคอร์รัปชั่น ประเทศไทย จังหวัดชุมพร ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองชุมพร  ชั้นที่ ๓                                                 

Read More »

เพื่อนช่วยเพื่อน (นักศึกษาวิชาทหาร)

15625671_270440953370579_7486330320611760880_o

ช่วงเกิดอุทกภัยในจังหวัดชุมพรที่ผ่านมา นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านท่าตะเภา) ได้ร่วมกันบรรจุข้าวสารอาหารแห้งเพื่อแจกจ่ายประชาชนในจังหวัดชุมพรที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติในครั้งนี้

Read More »

ประกาศโรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านท่าตะเภา) หยุดเรียนเพิ่มอีก ๑ วัน ในวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙

ประกาศโรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านท่าตะเภา) หยุดเรียนเพิ่มอีก ๑ วัน ในวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ เนื่องจากเกิดอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดชุมพรในหลายอำเภอ ทำให้การเดินทางมาโรงเรียนไม่สะดวกอาจจะเกิดอันตรายจากการเดินทางได้

Read More »

กิจกรรมโครงการ “โตไปไม่โกง”

15319194_260690514345623_7758800980933680551_n

  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๑ -๖  เข้ารับการอบรม โครงการ“โตไปไม่โกง” วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙  

Read More »

การบริหารจัดการเวลาเรียนของสถานศึกษา

หนังสือ ด่วนที่สุด  มท.๐๘๑๖.๓/๒๔๖๐  ลว. ๒๔ พ.ย.๕๙ เรื่อง การบริหารจัดการเวลาเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ และการบริหารจัดการเวลาเรียนภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ -๓ ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

Read More »

โครงการอบรมศึกษาดูงานเทศบาลจันทบุรี

DSC_0506

                        เมื่อวันที่ ๒๔ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙ คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองชุมพร ผอ.กองการศึกษา คณะผู้บริหารและพนักงานครูโรงเรียนฯ ได้ต้อนรับ ณะผู้บริหาร และพนักงานครูเทศบาลเมืองจันทบุรี ศึกษาดูงานโรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านท่าตะเภา)

Read More »