Breaking News
Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

001 บทคัดย่อ รายงานการพัฒนาการศึกษาการแสดงท้องถิ่น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่องชุมพรแอ่นฟ้า กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฎศิลป์ โรงเรียนเทศบาล๑ (บ้านท่าตะเภา) ปีที่วิจัย 2560 001บทคัดย่อ ผลการใช้ชุดการสอน เรื่อง เพศศึกษา วิชาสุขศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านท่าตะเภา) ของนายเดชา ด้วงปราง ปีที่วิจัย 2560 002บทคัดย่อ 7 ขั้น  การพัฒนาความสามารถด้านการคิด วิเคราะห์ เรื่อง ระบบร่างกายของมนุษย์ โดยใช้รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านท่าตะเภา) ของนายเดชา  ด้วงปราง ปีที่วิจัย 2559 001 บทคัดย่อ  การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับดนตรี  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ของ สิบเอกหญิงธัญรดา   ด้วงปราง ปีที่วิจัย 2559 002 บทคัดย่อ การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยผสมผสานรูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติ …

Read More »

ทำตักบาตรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

DSC_0548

       วันนี้เวลา ๐๗.๐๐ น. นายศรีชัย วีระนรพานิช นายกเทศมนตรีเมืองชุมพร พร้อมคณะ ผู้บริหารโรงเรียน พนักงานครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านท่าตะเภา) ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อเป็นสิริมงคลต้อนรัปีใหม่ ๒๕๖๐

Read More »

รับทุนการศึกษาจากคุณยายถวิล บ่วงราชบพิตร

15724674_273195313095143_5615275524987998289_o

  วันนี้ เวลา ๐๘.๐๐ น. คุณยายถวิล บ่วงราชบพิตร ศิษย์เก่าโรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านท่าตะเภา) รุ่น พ.ศ.๒๔๙๒ มอบทุนการศึกษาเรียนดี ให้กับเด็กนักรียน จำนวน ๖ ทุนๆ ละ ๕๐๐ บาท นักเรียนที่ได้รับทุนได้แก่ ๑. ด.ญ.ขวัญจิรา ต็งประยูร ชั้นอนุบาล ๑/๒ ๒. ด.ช.ณัฐวุฒิ กงม้า ชั้นอนุบาล ๒/๑ ๓. ด.ญ.อารียา พอดี ชั้นป.๑/๒ ๔. ด.ช.ภาวัต เหล่าสุข ชั้น ป.๑/๓ ๕. ด.ญ.ประศิมา บำรุงสุข ชั้น ป.๕/๒ ๖. ด.ญ.ปนัดดา เทศพูก ชั้น ป.๖/๑

Read More »

รับทุนการศึกษาจากหอการค้าจังหวัดชุมพร

DSC_0404

       วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายกิตติ กิตติชนม์ธวัช ประธานหอการค้่าจังหวัดชุมพร และคณะ ได้มอบทุนการศึกษา ๕ ทุนๆ ละ ๑,๐๐๐ บาท ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา และมองไข่ไก่ จำนวน ๙๐๐ ฟอง เพื่อเข้าโครงการอาหารกลางวันให้่แก่เด็กนักเรียน   รายชื่อผู้รับทุน ได้แก่ ๑. เด็กชายวิศวะ วงศ์สุวัฒน์ ชั้น ม.๑     ๒. เด็กชายสาโรจน์ นุ่นมา ชั้น ม.๒ ๓. เด็กชายนรพนธ์ ศรีงาม ชั้น ม.๓ ๔.นายวัชราวุฒิ  นาคสังข์ ชั้น ม.๔ ๕. น.ส.กนกวรรณ ลือชัย ชั้น ม.๕  

Read More »

เทศบาลเมืองหัวหินดูงานโรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านท่าตะเภา)

DSC_0168

            เมื่อวันที่  ๒๘  ธันวาคม ๒๕๕๙ เทศบาลเมืองหัวหิน โดยรองนายกฯและคณะ ได้มาศึกษาดูงาน การบริหารจัดการการเรียนการสอน  ด้านกรรมการสถานศึกษา และด้านต่างๆ ของโรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านท่าตะเภา)      

Read More »

กิจกรรมวันคริสต์มาส ๕๙

15590768_271937076554300_4293732331691863884_o

คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศร่วมกับคณะครูนักเรียนจัดกิจกรรมวันคริสต์มาส เพื่อเฉลิมฉลองเทศกาล Christmas หรือ XMas ตรงกับวันที่ ๒๕ ธันวาคมของทุกปี ในกิจกรรมวันนี้มีเกมส์การละเล่น การแข่งขัน Spelling Bee เพื่อให้นักเรียนฝึกทักษะและสนุกกับภาษาต่างประเทศ  

Read More »

ต้อนรับนักกีฬาคนพิการ นักกีฬาพายเรือเหรียญเงินชิงแชมป์อาเซียน

15590700_271425649938776_444454567566915354_o

ยินดีต้อนรับ นายภูยิน คำนวณ นักกีฬาพายเรือเหรียญเงินชิงแชมป์อาเซียน ปั่นจักรยานวีลแชร์กับเพื่อน ในโครงการปั่นปลูกป่า รักษาน้ำ ๗๔ จังหวัด เพื่อเทิดพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง ก่อนจะไปสิ้นสุดการเดินทางที่สนามหลวง

Read More »

การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.๑ – ๓

15675773_271281073286567_7513864567344443677_o

รางวัลชนะเลิศการแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.๑ – ๓ ประกอบด้วย ๑. เด็กชายณพัสกร    บูรณะคาม ๒. เด็กชายนัทธวัฒน์    ศรีห์ยัน ๓. เด็กหญิงฟ้าใส    เสียมศักดิ์ ๔. เด็กหญิงวริศรา    ศรีชนะ ๕. เด็กหญิงพิมพ์พรรณ    ศรีอุทัย ๖. เด็กหญิงปรียาภรณ์    มานะคิด ผู้ควบคุมและผู้ฝึกสอน ๑. นายธีระยุทธ    กิตตินภวัฒน์ ๒. นางจันทนา    อัมพะวัน ๓. นางสาวปัญฑ์ชนิต    พุ่มแตงอ่อน

Read More »

ศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ ๖๖

15675773_271281073286567_7513864567344443677_o

โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านท่าตะเภา) ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับภาคใต้ ครั้งที่ ๖๖  ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ จังหวัดระนอง 

Read More »

รางวัลเหรียญทองอันดับ 1 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6

S__434258

  ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1  การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 งานศิปลหัตกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 66  ระนอง  ได้แก่    1. เด็กหญิงรุจิสา  เปลี่ยนแก้ว ป.5/2    2. เด็กหญิงวริศา  ศรีชนะ ป.5/2    3. เด็กหญิงโชติกา  รักษาภูมิ ป.6/2    4. เด็กหญิงอำไพพรรณ  จงรักษ์ ป.6/2    5. เด็กหญิงธิดารัตน์  น้องพงษ์  ป.6/3    6. เด็กชายพีรพล  พรหมภินันต์ ป.6/3

Read More »