Breaking News
Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net

โครงการสร้างสัมพันธ์น้องพี่สร้างคนดีบ้านท่าตะเภา

31

โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านท่าตะเภา) โดยการนำของครูปราโมช  แก้วเกิด ผู้รับผิดชอบโครงการสร้างสัมพันธ์น้องพี่สร้างคนดีบ้านท่าตะเภา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศน้องใหม่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยนายศรีชัย  วีระนรพานิช นายกเทศมนตรีเมืองชุมพรให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี

Read More »

มอบประกาศนียบัตร นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๙

17626296_317402192007788_1978867558061248718_n

ทางโรงเรียนจัดให้มีการมอบใบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖ เพื่อบ่งบอกถึงสถานภาพการสำเร็จการศึกษาของตนเองที่ทำให้เกิดความภาคภูมิใจ และใช้เป็นเอกสารหลักฐานในการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพได้ “ผู้ที่มุ่งหวังความดีและความเจริญมั่นคงในชีวิตจะต้องไม่ละเลยการศึกษา ความรู้ที่จะศึกษามี ๓ ส่วนคือ ความรู้วิชาการ ความรู้ปฏิบัติการ และความรู้คิดอ่านตามเหตุผลความเป็นจริง อีกประการหนึ่งจะต้องมีความจริงใจและบริสุทธิ์ใจไม่ว่าในงาน ในผู้ร่วมงาน หรือในการรักษาระเบียบแบบแผนความดีงามความถูกต้องทุกอย่าง ประการที่สามต้องฝึกฝนให้มีความหนักแน่นทั้งภายในใจ ในคำพูด”  พระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชที่ได้พระราชทานเกี่ยวกับการศึกษา

Read More »

พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ปีการศึกษา ๒๕๕๙

16938581_308924392855568_6985378707646558598_n

พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ได้รับเกรียติจากนายศรีชัย วีระนรพานิช นายกเทศมนตรีเมืองชุมพร เป็นประธาน และ มอบวุฒิบัตรให้กับนักเรียนชั้นอนุบาลที่จบการศึกษา ขอบคุณคณะผู้บริหารจากเทศบาลเมืองชุมพร กองการศึกษา   คณะผู้บริหารโรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านท่าตะเภา) คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านที่ช่วยกันจัดกิจกรรม บัณฑิตน้อย ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่มาร่วมกิจกรรมกับทางโรงเรียน และไว้วางใจให้ลูกหลานเข้ามาเป็นลูกท่าตะเภาด้วนะครับ

Read More »

โครงการเจ้าบ้านน้อยที่ดี

17191125_308201049594569_3457721863131999959_n

งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านท่าตะเภา) จัดทำโครงการเจ้าบ้านน้อยที่ดี นำนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ ศึกษาดูงานและลงมือปฏิบัติจริงในพื้นที่ท่องเที่ยวจังหวัดชุมพร  

Read More »

โครงการมัคคุเทศก์น้อย

16939511_305438449870829_8231373822100238263_n

โครงการมัคคุเทศก์น้อยเป็นกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะการฟัง – พูด ภาษาอังกฤษเพื่อแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวนักเรียนเกิดความมั่นใจ กล้าแสดงออกและปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนรักและหวงแหนในทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดชุมพร

Read More »

ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม.๓ และ ม.๖

16797481_302167426864598_82571494105468456_o

โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านท่าตะเภา) จัดกิจกรรม "ปัจฉิมนิเทศ" ให้กับนักเรียนที่กำลังจะจบการศึกษา กิจกรรมวันนี้ เต็มไปด้วยความรัก ความผูกพันของเราชาว "ฟ้า-เหลือง" ระหว่าง ครู-ศิษย์ พี่-น้อง เพื่อเป็นการอำลาและแสดงความรักความผูกพัน พร้อมให้กำลังใจในการเดินทางไปสู่เส้นทางชีวิตที่ต่างคนต่างเลือก  เลือกที่จะศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพต่อไป

Read More »

บรรยากาศโรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านท่าตะเภา)

16992497_305451566536184_2839746325610593996_o

โรงเรียนเทศบาล๑(บ้านท่าตะเภา) สังกัดเทศบาลเมืองชุมพร มีบรรยากาศของโรงเรียนเป็นสภาวะอันเกิดจากการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน

Read More »

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือโรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านท่าตะเภา)

16601814_294752554272752_3261121738025824063_o

กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 1 กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 2 กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 3 กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 4 กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 5 กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 6  

Read More »

ร้อยวันรำลึก ผนึกร้อยดวงใจ

1011

วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายศรีชัย วีระนรพานิช นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองชุมพร กองสาธารณสุขเทศบาลเมืองชุมพร คณะผู้บริหาร พนักงานครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านท่าตะเภา) ได้จัดทำโครงการ "๑๐๐ วันรำลึกผนึกร้อยดวงใจ" ณ โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านท่าตะเภา)

Read More »

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

001 บทคัดย่อ รายงานการพัฒนาการศึกษาการแสดงท้องถิ่น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่องชุมพรแอ่นฟ้า กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฎศิลป์ โรงเรียนเทศบาล๑ (บ้านท่าตะเภา) ปีที่วิจัย 2560 001บทคัดย่อ ผลการใช้ชุดการสอน เรื่อง เพศศึกษา วิชาสุขศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านท่าตะเภา) ของนายเดชา ด้วงปราง ปีที่วิจัย 2560 002บทคัดย่อ 7 ขั้น  การพัฒนาความสามารถด้านการคิด วิเคราะห์ เรื่อง ระบบร่างกายของมนุษย์ โดยใช้รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านท่าตะเภา) ของนายเดชา  ด้วงปราง ปีที่วิจัย 2559 001 บทคัดย่อ  การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับดนตรี  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ของ สิบเอกหญิงธัญรดา   ด้วงปราง ปีที่วิจัย 2559 002 บทคัดย่อ การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยผสมผสานรูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติ …

Read More »